Sunset at Kekaha Beach, Kauai, with Dand L

Sunset at Kekaha Beach, Kauai, with Dand L

Sunset at Kekaha Beach, Kauai, with Dand L